Kişisel Verilerin Korunması

BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

Değerli Müşterimiz, bir kişinin kimliğini belirlemeye yarayan her türlü bilgi kişisel veridir.  Kişisel verileriniz, ürünlerimizi müşterilerimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmek, satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizi müşterilerimize yararlı olacak şekilde yürütebilmek amacıyla Favori Kuyumculuk tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.  Bu nedenle; Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, başkalarına aktarılması ve bu konudaki haklarınızla ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin Toplanması:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir:

 • Üyelik formu, sözleşme, iletişim formu, e-posta v.s dökümanlar

 • İnternet sitelerimize giriş yapmanızı sağlayan sosyal medya ağları, arama motorları

 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler

 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut şirketimize destek veren üçüncü kişiler

 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama, çağrı merkezi ve müşteri hizmetleri kanallarımız,

 • Bayilerimiz ve diğer satış ağı

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Yukarıda sayılan kanallarla toplanacak olan kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, mevzuatta uygun şekilde tamamen veya kısmen kaydedilebilir, saklanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. 

 

Kişisel Verilerin Aktarılması/paylaşılması:

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak;

 • Grup Şirketlerimizle, İş ortaklarımızla,  bayilerimizle, 

 • Mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, adli veya resmi makamlarla,

 • Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve sunucu desteğini veren kişi ve kurumlarla,

 • Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ve profilleme alanında,  satış ve pazarlama alanında destek veren firmalarla

paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini ve durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • kişisel verilerinizin aktarıldığı Yurt içindeki ve yurt dışındaki kişileri öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin 6698 sayılı KVKK şartları dahilinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız vardır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili talebinizi;

a) Noter vasıtasıyla yazılı olarak şirketimizin Molla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad.No:20 Fatih/İstanbul adresine göndererek,

b) 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan “güvenli elektronik imza” ile imzalamak suretiyle Şirketimizin aşağıda yazılı elektronik posta adresine göndererek

iletebilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda, üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarihten itibaren yararlanamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

 

Veri Sorumlusu: Favori Kuyumculuk San.ve Tic.A.Ş.

MERSİS No      : 0-3850-5467-5400018

Adres                 : Molla Fenari Mah. Nuruosmaniye Cad.No:20 Fatih/ İSTANBUL

E-posta Adresi  : e-ticaret@favori.com.tr

Telefonu            : 0212 512 11 45

 

Tarafınızla bir sözleşme kurulması durumunda,  sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olanlar dışındaki kişisel verileriniz,  bu metni okuduktan sonra vereceğiniz açık rızanız olmaksızın işlenmeyecektir. Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olan kişisel verileriniz dışındaki kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını bildiririz.

Onay

Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına onay veriyorum.